AUDIT

Audit pro nás znamená dlouhodobou úzkou spolupráci s našimi klienty, která nám umožňuje znát provozní činnost a klíčové problémy klientů. Na základě těchto znalostí ověřujeme správnost účetní závěrky, ale zároveň pomáháme klientům stanovit si, v čem se mohou zlepšit a jak zvýšit efektivitu jejich práce.


V oblasti auditu se zabýváme především ověřením:

 • účetní závěrky
 • konsolidované účetní závěrky
 • výroční zprávy
 • zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
 • vymezených oblastí v účetnictví a ekonomice jednotky

Pro vyhodnocení informací o ekonomických činnostech a událostech společnosti používáme auditorské testy a metodiky v souladu s mezinárodními standardy.

Audit provádíme v sídle klienta nebo případně na našem pracovišti. Dbáme na to, aby námi ověřená účetní závěrka odpovídala legislativním normám, vyjadřovala věrný stav majetku a hospodářského výsledku. Všechny nesrovnalosti, zjištěné v průběhu auditorských prací konzultujeme s vedením společnosti, a to za účelem jejich co nejrychlejšího odstranění. Současně s auditorskou zprávou předáváme účetní jednotce dopis a doporučená opatření k odstranění nedostatků, které nebyly odstraněny v rámci auditu (před auditu) nebo která se týkají následujících období.

Mnozí naši klienti vyžadují tzv. „před audit“, který je prováděn auditory v průběhu účetního období. Je zaměřen na odstranění stávajících nedostatků a správné nastavení systému tak, aby byla zajištěna eliminace chyb při sestavovaní účetní závěrky na konci roku.


Auditorské práce zahrnují zejména:

 • ověření všech oblastí rozvahy a výkazu zisků a ztrát
 • vyhodnocení výsledků inventur
 • posouzení reálnosti ocenění pohledávek
 • posouzení přiměřenosti vytvořených rezerv
 • posouzení existence kursových či úrokových rizik
 • posouzení likvidity a zadlužení
 • ověření účetní závěrky
 • vyhodnocení ostatních auditorských testů
 • tvorba finanční analýzy


Našimi klienty jsou:

 • podnikatelské subjekty
 • neziskové subjekty
 • příspěvkové organizace (základní a mateřské školy, soukromé školy)
 • občanská sdružení
 • obecně prospěšné společnosti
 • nadace