Audit prostředků vynaložených z EU

Audit zpracováváme pro organizace, které čerpají prostředky z evropských fondů na konkrétní účely. Tento audit je zpravidla vyžadován poskytovatelem finančních prostředků jako jedna ze závazných podmínek. V této oblasti spolupracujeme jak se zadavateli, tak s jednotlivými žadateli.

Tato kontrolní činnost je prováděna podle metodických postupů, které spojují země čerpající prostředky z evropských fondů a mezinárodní organizace.


Audit je zaměřen na:

  • kontrolu účetních dokladů, kontrolu vedení analytických účtů, zda jsou předložené účty týkající se projektu správné, hodnověrné a podložené příslušnými doplňkovými dokumenty a že účetní evidence je vedena v souladu s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • prověření povahy, legálnosti, zaznamenání, schválení a úhrady výdajů
  • soulad výdajů s vyhrazenými účty a rozpočtem, posouzení efektivnosti vynaložených výdajů, analýzu propojení analytického účetnictví s finančním účetnictvím, popis používaných dokumentů a spisů a popis jejich uložení
  • ověření případných příjmů projektu
  • prověření, že konečný příjemce žádá podporu z veřejných zdrojů pouze na způsobilé výdaje definované programem projektu a podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace a že tyto výdaje byly skutečně vynaloženy v souladu s podmínkami poskytnutí dotace
  • prověření plnění ostatních náležitostí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, obchodního jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření společnosti
  • účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem, správně a v souladu s platnými předpisy a doporučeními